07-04-2017

63/UBND V/v Quyết định khen thưởng ông Nguyễn Viết Dục, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc

Quyết định khen thưởng ông Nguyễn Viết Dục, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc có nội dung như sau