03-05-2021 - 15:29

Hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, Hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND các cấp

Hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, Hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND các cấp

Tin cùng chuyên mục