03-09-2019 - 09:11

Kế Hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Tuyên truyền về việc quy trình, điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019