18-03-2021 - 08:19

Sáng ngày 18/03/2021 BCĐ Xây dựng Nông thôn mới xã Yên Hồ Tổ chức Lễ Phát Động ra quân Tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới xã Nâng cao, xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu.

Sáng ngày 18/03/2021 BCĐ Xây dựng Nông thôn mới xã Yên Hồ Tổ chức Lễ Phát Động ra quân Tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới xã Nâng cao, xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu.