21-10-2019 - 08:43

Thông báo nhận hồ sơ Ưu đãi học sinh sinh viên và miên giảm học phí kỳ 1 ( 2019-2020)

thông báo thời gian nhận hồ sơ duyệt ưu đãi HSSV kỳ I, năm học 2019 - 2020

Thực hiện theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Để đảm bảo thực hiện kịp thời và đầy đủ chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với Người có công với Cách mạng và con của họ, UBND xã - ban chính sách xã thông báo cho gia đình các đối tượng nộp hồ sơ ưu đãi giáo dục đào tạo kỳ II năm học 2018-2019, Kỳ I năm học 2019-2020 về Ban chính sách xã để tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động - TB&XH trước ngày 25/10/2019.

Thủ tục hồ sơ được thực hiện theo Thông tư số 36/TT- BLĐTBXH ngày 28/9/2015 về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi  trong giáo dục và đào tạo đối với Người có công với Cách mạng và con của họ gồm:

- Mẫu số 01/ƯĐGD: Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo có chữ ký và con dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Mẫu số 02/ƯĐGD: Giấy xác nhận có chữ ký của thủ trưởng và con dấu xác nhận của cơ sở giáo dục đào tạo.