03-06-2017 - 09:39

Tổ chức Bộ máy xã Yên Hồ: Đảng ủy - UBND xã

SƠ ĐỒ ĐẢNG ỦY XÃ:

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND:

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

 

TT

Họ và tên

chức vụ

Di động

Mail cá nhân

1

Nguyễn Kim Toan

Bí thư Đảng ủy

0912385606

 

2

Trần Hải

CT UBND

0983547096

tranhaiyenho@gmail.com

3

Bùi Anh Sơn

PBT Đảng ủy

0982547027

buianhsonyenho@gmail.com

4

Lê Mạnh Hùng

PCT UBND

0987870648

lehung077@gmail.com

5

Võ Thị Liên

CT UBMTTQ

01666594147

lienyenho@gmail.com

6

Trần Đình Nam

Trưởng công an

0982176476

namconganyenho@gmail.com

7

Phạm Viết Hoài

CHT quân sự

01654490963

pvhoai.yenho@gmail.com

8

Võ Quang Hòe

Tài chính xã

0985896812

 

9

Hoàng Việt Hưng

kế toán NS

0978089940

viethungducnhan@gmail.com

10

Bùi Xuân Quý

Địa chính - XD

0912089697

xuanquyhy@gmail.com

11

Nguyễn Ngọc Hà

VP thống kê

0976683213

 

12

Nguyễn Xuân Viên

CT hội ND

0982389280

 

13

Lê Thanh Hà

CC tư pháp

0912211967

lethanhhayenho@gmail.com

14

Lê Văn Thành

CT hội CCB

0985132262

 

15

Lê Thị Thanh

CT hội LHPN

01699400494

thanhyenho@gmail.com

16

Nguyễn T Hồng Minh

CC VHXH

01686468299

hongminhyenho@gmail.com

17

Lê Văn Thắng

PCT HĐND

0982135411

lethangyenho@gmail.com

18

Đinh Thị Đào

CC LĐTBXH

01666180464

dinhthidao.1989@gmail.com

19

Lê Hồng Ánh

CC NNMT

016335080202

lehonganh.kh@gmail.com

20

Đào Quang Bình

BT đoàn xã

01677790902

daoquangbinh86@gmail.com

21

Đào Thị Thủy

VP nội vụ

0914080988

thuyht.2489@gmail.com