23-09-2020 - 16:10

Tổ chức điều tra rà soát Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 xã Yên Hồ chỉ đạo các đơn vị thôn xóm điều tra rà soát đến từng hộ dân đảm bảo đúng đối tượng.